Záruka, Reklamácie, Predajný poriadok


PREDAJNÝPORIADOK A SLUŽBY KAZARO WOŁOSZYN S.R.O.

KAZARO WOŁOSZYN SP.J. so sídlom v Tarnowskich Górach svoju ponuku na predaj prezentovaných výrobkov a poskytovanie služieb adresuje predovšetkým profesionálnemu podnikateľskému prostrediu. V prípade, že objednávka nesúvisí priamo s vykonávaním hospárskej profesionálnej činnosti firma KAZARO prosí o informovanie Predávajúceho o tejto skutočnosti, čo umožní náležité zaistenie záujmov Kupujúceho ako Konzumenta.


Definície:


PREDÁVAJÚCI -KAZARO WOŁOSZYN SPÓŁKA JAWNA so sídlom v Tarnowskich Górach, ul. Nakielska35, zapísaná do Obchodného registra na Obvodnom súde vGliwiciach, X Hospodárske oddelenie KRS, pod číslom: 0000326170, NIP 6452480390, REGON: 24114627;


KUPUJÚCIfyzická osoba, právnická osoba, organizačná jednotka bez právnych vzťahov, ktorá je spôsobilá byť právnym subjektom na základe ústavy a ktorá objednáva alebo má zámer objednať prostredníctvom internetového obchodu www.kazaro.pl, elektronickej pošty na adrese kazaro@kazaro.pl alebo telefonicky sortiment, exponovaný na webovej stránke www.kazaro.sk;


SPOTREBITEĽ – zákazník, ktorý je fyzickou osobou a uskutočňuje právny úkon nesúvisiaci priamo s jeho hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou;

PODNIKATEĽ - zákazník, ktorý uskutočňuje právny úkon súvisiaci priamo s jeho hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou;


TOVAR - hnuteľná vec prezentovaná na webovej stránke www.kazaro.sk, ktorá môže byť predmetom Predajnej zmluvy.


PREDAJNÝ PORIADOK– uvedený predajný poriadok obsahujúci zásady uzatvárania a realizovania kúpno-predajných zmlúv prostredníctvom komunikácie na diaľku.


PREDAJNÁ ZMLUVA – zmluva o predaji tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka uzatváraná medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri využití dorozumievacích prostriedkov na diaľku.


  1. Základné ustanovenia

1. Uvedený Predajný poriadok:

a) stanovuje zásady uzatvárania zmlúv o predaji tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri využití dorozumievaacích prostriedkov na diaľku a pri možnosti nadobúdania tovaru Kupujúcim prostredníctvom webovej stránky www.kazaro.sk, elektronickej pošty na adrese kazaro@kazaro.pl alebo telefonicky.

b) v rozsahu vyplývajúceho z charakteru uzatváranej transakcie jednotlivé ustanovenia Predajného poriadku sa uplatňujú v bezprostrednom predaji, predovšetkým tie ustanovenia, ktoré súvisia so zárukou kvality tovaru.

c) neuplatňujú sa v prípade poskytovania jednotlivých služieb Kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu tretím osobám, ktoré v tomto rozsahu nesú celkovú zodpovednosť, pokiaľ neboli vykonané odlišné úpravy v znení uvedených služieb Predajného poriadku.

2. Všetky informácie uvedené na webovej stránke www.kazaro.sk vzťahujúce sa na tovar nie sú obchodnou ponukou v zmysle §66. Občianskeho zákonníka.

3. Informácie týkajúce sa tovaru uvedené na webovej stránke www.kazaro.sk sú opisom tovaru, základných znakov, funkcií, spôsobu použitia a účelu, spolu s charakteristikou dostupných druhov produktov súvisiacou s farebnosťou, rozmermi, druhom materiálu, detaličných cien, spôsobu platby, spôsobu a nákladov na dopravu.

4. Podmienkou zadania objednávky u Predávajúceho je uvedenie údajov vyžadovaných Kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo overenia údajov, ktoré uviedol Kupujúci a zamietnuť realizáciu objednávky v prípade, že Kupujúci uviedol nepravdivé údaje.

5. Informácie o tovare uvedené na webovej stránke www.kazaro.sk sú záväzné od chvíle, kedy Kupujúci obdrží správu e-mail, o ktorej pojednáva bod 14. Predajného poriadku. Po úspešnom zadaní objednávky Kupujúcim cena za tovar sa nezmení nezávisle od zmeny cien, ktoré sa môžu objaviť v rámci jednotlivých druhov tovaru.

6. O právach Spotrebiteľov súvisiacich s podmienkami uzatvárania zmlúv o predaji prostredníctvom dorozumievacích prostriedkov na diaľku pojednáva zákon z dňa 2 marca 2000 o ochrane niektorých práv konzumentov a o zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným produktom (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Ustanovenia tohto Predajného poriadku majú svoje dodatočné použitie v rozsahu, ktorý nereguluje zákon.

7. Zásady zodpovednosti za nesúlad tovaru so zmluvou v rámci zmlúv o predaji uzatváraných s Konzumentmi reguluje zákon zo dňa 27.7.2002 o osobitných zásadách konzumentského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka (Dz.U. nr 141, poz. 1176).


II.Zadávanie a realizácia objednávok

8. Za účelom uzatvorenia Predajnej zmluvy Kupujúci zadáva objednávku prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.kazaro.sk (24 hodín, 7 dní v týždni) vyplnením objednávkového formulára alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese e-mail kazaro@kazaro.pl, prípustné je zadanie objednávky rovnako telefonicky (na náklady Kupujúceho).

9. Podrobné informácie týkajúce sa tovaru sú dostupné na oficiálnej webovej stránke www.kazaro.sk alebo po kontakte s Obchodným oddelením Predávajúceho so sídlom v Tarnowskich Górach na ulicy Nakielskiej 35 v Poľskej rep., od pondelka do piatku v hodinách 8,00 – 16,00.

10. Podmienkou úspešného zadania objednávky prostredníctvom webovej stránky je vyplnenie objednávkového formulára v súlade s návodom uvedeným na stránke www.kazaro.sk, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné na uzatvorenie Predajnej zmluvy a realizáciu objednávky . Kupujúci v objednávke vyberá tovar a jeho množstvo (spolu s označením konkrétnych vlastností ako farba, rozmer), uvedie presnú adresu doručenia a uvedie všetky potrebné údaje na vystavenie faktúry DPH. Úspešne zadaná objednávka zaslaná Predávajúcemu prostredníctvom elektronickej pošty musí obsahovať nasledujúce údaje potrebné na vystavenie faktúry DPH: názov firmy Kupujúceho, IČO, adresa, e-mail, telefónne číslo a údaje na doručenie.

11. Zadanie objednávky je jednoznačné s akceptáciou tohto Predajného poriadku a je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie Predajnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke v súlade s podmienkami predaja vyplývajúcimi z tohto Predajného poriadku a platných predpisov.

12. Predávajúci obratom potvrdzuje prijatie objednávky Kupujúceho zaslaním správy e-mail (potvrdenie prijatia objednávky) na uvedenej korešpondenčnej adrese Kupujúceho. Od tohto momentu je objednávka Kupujúceho záväzná v rozsahu obsahu objednávky. Pri objednávkach zadaných prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky je možné odstúpiť od uvedenej formy potvrdenia obdržania objednávky.

13. Predajná zmluva bude uzatvorená zároveň s obdržaním Kupujúcim správy e-mail od Predávajúceho (potvrdenie prijatia objednávky) na korešpondenčnú adresu Kupujúceho, v ktorej sú uvedené všetky potrebné údaje, ktoré má objednávka obsahovať, týkajúce sa označenia tovaru, jeho množstva, ceny, doručovacej adresy a platby pod podmienkou dostupnosti tovaru v sklade. V správe Predávajúci uvádza informácie týkajúce sa dostupnosti tovaru a predpokladaného času realizácie objednávky a informáciu, či v danom prípade je Kupujúci povinný previesť platbu, o ktorej pojednáva bod 21. Predajného poriadku. Pri objednávkach zadávaných telefonicky je možné odstúpiť od uvedenej formy potvrdenia prijatia objednávky.

14. Strany zaväzuje Predajná zmluva, ktorej obsah podmieňuje objednávka Kupujúceho prijatá Predávajúcim, predajné podmienky uvedené v tomto Predajnom poriadku a v záležitostiach neupravených platia predpisy Občianskeho zákonníka a zvláštne úpravy. Platným dokladom potvrdenia nákupu je faktúra DPH, príjmový doklad objednávky na realizáciu alebo formulár zmluvy podpísaný obidvomi stranami. Na požiadanie Kupujúceho dodá Predávajúci písomné potvrdenie uzatvorenia Predajnej zmluvy obsahujúce všetky dôležité ustanovenia zmluvy.

15. Kupujúci môže prevádzať zmeny v objednávke alebo anulovať objednávku pred potvrdením prijatia objednávky Predávajúcim alebo pred momentom postúpenia objednávky na zaslanie oznámením o tomto fakte prostredníctvom elektronickej pošty zaslaním správy na adresu kazaro@kazaro.pl alebo prostredníctvom telefonického kontaktu s Obchodným oddelením Predávajúceho.

16. V prípade nedostupnosti tovaru, ktorý je uvedený v objednávke Kupujúceho, Predávajúci poinformuje o tomto fakte Kupujúceho, ktorý môže: anulovať objednávku alebo môže vyjadriť súhlas s predĺžením termínu realizácie objednávky do času, ktorý je nevyhnutný na jej realizáciu.

17. V prípade profesionálnych zariadení určených na prevádzanie kozmetických zákrokov a všetkých iných technologicky pokročilých produktov si Predávajúci v Predajnej zmluve vyhradzuje právo dodávania dodatočných ustanovení týkajúcich sa pravidiel obsluhy zariadení a zodpovednosti, vtedy strany potvrdzujú uzatvorenie Predajnej zmluvy podpísaním formulára zmluvy. Predávajúci spolu so správou e-mail, o ktorej stanovuje bod 14. zasiela Kupujúcemu formulár Predajnej zmluvy. V takom prípade odpoveď Predávajúceho na objednávku Kupujúceho je považovaná za objednávku, ktorá si vyžaduje doplnenia, ktoré nemenia podstatu obsahu objednávky a objednávka sa považuje za prijatú, ibaže Kupujúci bez omeškania vyjadrí nesúhlas s doplnením objednávky o dodatočné ustanovenia. Za týchto okolností Predajná zmluva je uzatvorená vo chvíli obdržania Kupujúcim spolu so správou e-mail od Predávajúceho, o ktorej pojednáva bod 14., formulár Predajnej zmluvy odsúhlasený Kupujúcim. Potvrdením prijatia podmienok zmluvy stranami je podpísanie formulára Predajnej zmluvy.

III.Platobné podmienky

18. Platba za zakúpený tovar prebieha formou:

a) prevodu na bankový účet – po zadaní objednávky Kupujúcim a po potvrdení prijatia objednávky Predávajúcim a potvrdení Obchodným oddelením Predávajúceho dostupnosti vybraných produktov. Kupujúci zrealizuje prevod na bankový účet Predávajúceho: KAZARO Wołoszyn Sp. j. ul. Nakielska 35 42-600 Tarnowskie Góry, Bank Handlowy w Warszawie SA, číslo bankového účtu: PL16 1030 0019 0109 7806 0105 2050, SWIFT: CITIPLPX

b) v Obchodnom oddelení Predávajúceho v Tarnowskich Górach na ul. Nakielskiej 35 v Poľskej rep.  v hotovosti alebo platobnou kartou.

19. Ceny produktov prezentovaných na stránke www.kazaro.sk sú cenami s DPH a bez DPH uvedené vo valute Euro a nezahŕňajú informáciu o cene prepravného.

20. V prípade Predajnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim v termíne 7 dní od uzatvorenia zmluvy sa stanovuje uhradenie zálohovej platby vo výške 10% hodnoty predajnej ceny v prípade štandardných produktov, v prípade špeciálnych objednávok 30%.

21. Zálohová platba musí byť uhradená v termíne 7 dní od dňa uzatvorenia zmluvy a prijíma sa, že platba uhradená v uvedenom termíne bola prevedená pri uzatváraní zmluvy a posudzuje sa ako platba prevedená za účelom uhradenia zálohy. Za dátum uhradenia platby sa považuje deň pripísania platby na bankový účet Predávajúceho.

22. V prípade splnenia zmluvných podmienok Kupujúcim záloha podlieha zúčtovaniu v predajnej cene. Predajná cena je znížená o ekvivalent zaplatenej zálohy.

23. Podmienka uhradenia zálohovej platby má ten účinok, že v prípade nesplnenia zmluvných poninností Kupujúcim môže Predávajúci bez oznámenia dodatočného termínu odstúpiť od zmluvy, pričom záloha nepodlieha vráteniu. Ak Predávajúci nesplní zmluvné povinnosti, má Kupujúci právo odstúpiť od realizácie zmluvy, pričom záloha podlieha vráteniu vo výške zodpovedajúcej uhradenej zálohovej platbe.

24. V prípade uzatvárania zmlúv so Spotrebiteľom a v prípade nesplnenia zmluvných podmienok ktoroukoľvek zo strán podlieha záloha vráteniu vo výške zodpovedajúcej uhradenej zálohovej platbe.

25. Neuhradenie zálohej platby Spotrebiteľom a neuhradenie zálohovej platby Podnikateľom v termíne uvedenom v bode 22. oprávňuje Predávajúceho odstúpiť od realizácie objednávky.

IV.Odstúpenie od zmluvy – Spotrebitelia a Podnikatelia

26. Spotrebiteľ a Podnikateľ, ktorý uzatvoril zmluvu prostredníctvom komunikácie na diaľku, môže od nej odstúpiť bez uvedenia príčin zaslaním príslušného písomného vyhlásenia v termíne 10 dní od vydania tovaru. Na dodržanie tohto termínu je postačujúce zaslanie písomného vyhlásenia pred jeho uplynutím na adresu sídla Predávajúceho: KAZARO Wołoszyn Sp. j., ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Poľská rep.

27. V prípade odstúpenia od zmluvy je táto považovaná za neuzatvorenú, Spotrebiteľ a Podnikateľ je zbavený všetkých záväzkov a to, čo si navzájom strany poskytli podlieha vráteniu v termíne 14 dní od dátumu doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy. Kupujúci, ktorý odstupuje od zmluvy je povinný vrátiť tovar Predávajúcemu v nezmenenom stave, spolu so všetkými návodmi a dokumentáciou, ktorú Kupujúci obdržal spolu s tovarom, v originálnom balení (v prípade možnosti) alebo v inom balení, ktoré zabráni poškodeniu počas transportu. Tovar nesmie javiť známky používania, nemôže byť mechanicky poškodený (zvlášť prasknutie, zlomenie, poškodenie údermi, pádom), nesmú chýbať žiadne elementy a dodatky, ktoré sú jeho integrálnou súčasťou v technologickom alebo funkčnom zmysle, pokiaľ horeuvedené nevzniklo následkom nesúladu tovaru so zmluvou v zmysle zákona zo dňa 27.júla 2002 o osobitných zásadách konzumentského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka (Dz.U. Nr 141, poz.1176). Vrátenie tovaru na adresu KAZARO Wołoszyn Spółka Jawna., ul. Nakielska 35, 42-600 Tarnowskie Góry, Poľská rep.

28. V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci vracia Spotrebiteľovi a Podnikateľovi všetko, čo ten uhradil v rámci nákupnej ceny. V prípade, keď bol predaj potvrdený vystavením faktúry DPH je nutné vystaviť opravnú faktúru. Po obdržaní Predávajúcim zásielky a po potvrdení, že jej obsah nie je poškodený, bude vzápätí vystavená opravná faktúra DPH a zaslaná na adresu Kupujúceho. Kupujúci je povinný zaslať obratom podpísanú opravnú faktúru DPH do sídla firmy KAZARO, sp.j. Príslušná čiastka bude Kupujúcemu vrátená bankovým prevodom v termíne po obdržaní podpísanej opravnej faktúry.

29. Náklady na balenie a zaslanie tovaru znáša Kupujúci a je povinný primerane zabezpečiť zasielaný tovar, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas transportu.

30. Právo odstúpenia od zmluvy neprislúcha v prípadoch uvedených v Zb. zák. zo dňa 30.mája 2014  (zbierka zákonov 2020.287, t. j. zo dňa 21.02.2020 v znení neskorších predpisov), vrátane najmä:

1) zmluvy, kde predmetom služby sú veci, ktoré po dodaní z dôvodu ich charakteru sú neoddeliteľne spojené s inými vecami;

2) zmluvy uzatvorenej verejnou dražbou;

3) zmluvy na poskytovanie služieb, ak Predávajúci v plnom rozsahu poskytol službu s výslovným súhlasom Kupujúceho, ktorý bol pred vykonaním služby upozornený, že po jej plnení Kupujúci tratí právo na odstúpenie od zmluvy v prípade vykonania plnenia služby zo strany Predávajúceho;

4) služieb, ktoré vzhľadom na svoj charakter nemôžu byť vrátené alebo ktorých predmet rýchlo podlieha skaze;

6) služieb na individuálnu požiadavku zákazníka v súlade s dohodnutou špecifikáciou (neprefabrikát, vyrobené podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo na uspokojenie jeho individuálnych potrieb) / čl. 38 bod 3). zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (zbierka zákonov 2020.287, t.j. dňa 21.02.2020 v znení neskorších predpisov d.) /;

31. Vzor vyhlásenia o odstúpení od zmluvy je dostupný na webovej stránke Predávajúceho: www.kazaro.sk.;

V.Spôsob doručenia a odber tovaru

32. Zásielky sú realizované priebežne. Objednávky zadané po 16,00 hod. v pracovných dňoch, soboty a nedele a dňoch pracovného voľna budú spracované nasledujúci pracovný deň. Proces realizácie objednávky sa začína po faktickom uzatvorení Predajnej zmluvy, t.z. po obdržaní potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcim zaslanom Predávajúcim (s ohľadom na zvláštne ustanovenia týkajúce sa profesionálnych zariadení na prevádzanie kozmetických zákrokov, o ktorých pojednáva bod 18), po splnení podmienky (dostupnosť tovaru) a po situácii, v ktorej je vyžadované uhradenie preddavku alebo zálohovej platby, po zaevidovaní platby na bankovom účte Predávajúceho ako formy preddavku alebo zálohy.

33. Realizácia dodávky tovaru dostupného v sklade sa uskutočňuje v termíne 1-5 pracovných dní od dátumu zaevidovania platby na bankovom účte Predávajúceho, v prípade tovaru na špeciálnu objednávku alebo tovaru nedostupného v sklade vo chvíli zadania objednávky strany dohodnú termín realizácie, ktorý môže byť zmenený v závislosti od dostupnosti tovaru. Predĺženie termínu realizácie do 6 týždňov od dátumu dohodnutej dodávky neumožňuje Kupujúcemu dosiahnuť dodatočnú zľavu alebo odstúpenie od zmluvy. O fakte nedostatku tovaru v sklade je Kupujúci informovaný Obchodným oddelením Predávajúceho.

34. Predávajúci na domácom aj zahraničnom trhu využíva služby kuriérskych firiem. Náklady na prepravné znáša Kupujúci. Všetky zásielky sú poistené.

35. Termín realizácie objednávky je stanovený od 1 do 180 pracovných dní od chvíle začatia procesu realizácie objednávky, pokiaľ sa strany nedohodli ináč. Čas doručenia zásielky kuriérskou firmou by nemal presiahnuť 5 pracovných dní. Čas vydania tovaru je totožný s realizáciou objednávky Predávajúcim s výnimkou zmlúv uzatváraných s Konzumentom.

36. Predávajúci nezodpovedá za zásielky, ktoré Kupujúci nepreberie alebo také, ktoré budú zaslané na neprávnu adresu uvedenú Kupujúcim. Firma Kazaro Kupujúcich prosí o dôsledné skontrolovanie správnosti adresy na doručenie uvedenej Kupujúcim a o zarezervovanie si času a možnosti odberu zásielky v termíne. V prípade kuriérskych zásielok existuje možnosť sledovanie zásielky na webových stránkach kuriérskych spoločností. Obchodné oddelenie poskytne Kupujúcemu na jeho žiadosť číslo prepravného listu.

37. Pri odbere zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať stav a obsah zásielky. V prípade, že Kupujúci zistí, že počas prevozu došlo k poškodeniu tovaru je povinný ohlásiť túto skutočnosť a previesť všetky činnosti potrebné na ustálenie zodpovednosti prepravcu. Odber zaslaného tovaru, bez ohlásenia poškodenia, sa považuje v prípade pochybností za vykonaný s akceptáciou stavu tovaru a obsahu zásielky.

38. Informácie týkajúce sa nákladov na prepravné poskytne Obchodné oddelenie Predávajúceho.

39. Predávajúci ponúka možnosť individuálneho odberu tovaru objednaním vlastného kuriéra.

40. Osobný odber tovaru je možný od pondelka do piatku v hodinách 8,00 – 15,00.

41. Kupujúci, ktorý preberá tovar osobne, preberá na seba zodpovednosť na čas prepravy, zvlášť v takom prípade, keď sa rozhodne prebrať tovar bez obalu. V takom prípade je nevyhnutné podpísanie príslušného vyhlásenia počas odberu.

42. Predávajúci disponuje vlastným transportom. Na želanie Kupujúceho je možný dovoz tovaru na uvedenú adresu v dohodnutom čase. Náklady na takúto službu sú vyceňované individuálne. Podobne ako pri bežnej kuriérskej službe musí byť Kupujúci pripravený na vyloženie tovaru z vozidla a odber tovaru.

43. Pri dovoze tovaru transportom Predávajúceho môže Kupujúci využiť dodatočne platnú službu vnesenia a montáže.

44. Predpokladá sa, že tovar bol Kupujúcemu vydaný: a) v deň, v ktorom zveril Predávajúci tovar prepravcovi (kuriér) na dopravenie na miesto uvedené Kupujúcim; v prípade zmlúv uzatváraných s Konzumentmi je momentom vydania tovaru chvíľa doručenia tovaru Konzumentovi spôsobom umožňujúcim prevzatie zásielky; b) uplynutím posledného dňa termínu určeného Predávajúcemu na realizáciu objednávky, v ktorom Kupujúci osobne alebo prostredníctvom prepravcu určeného Kupujúcim bol tovar pripravený na prevzatie v sídle Predávajúceho, alebo iným spôsobom navrhnutý odber, pokiaľ tovar nebude vopred prevzatý Kupujúcim osobne alebo prepravcom, ktorého určí Kupujúci. V poslednom prípade sa tovar považuje sa prevzatý vo chvíli faktického odberu tovaru. c) v deň, v ktorom Kupujúci preberie tovar dovezený vlastným transportom Predávajúceho na miesto uvedené Kupujúcim. Tovar bude doručený na uvedenú adresu Kupujúceho a pripravený na odber bez ohľadu na to, či tovar bude prevzatý.

VI. Informácie o použití elektrických zariadení

45. Všetky elektrické zariadenia musia byť napojené výlučne do správne zmontovanej zásuvky s uzemnením. Väčšina zariadení je vybavená sieťovým káblom so zástrčkou s uzemnením. POZOR: nesprávne použitie zástrčky bez uzemnenia môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom. Nezatláčať nasilu zástrčku do zásuvky, pretože môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. Zariadenia sú prispôsobené na prácu v elektrickej sieti s napätím 230 V. V prípade, ak je zariadenie napojené na mieste, kde je napojených viacero zariadení, treba zaistiť adekvátne bezpečnostné poistky a vhodné elektrické vedenie. Ak je sieťový kábel poškodený je nutné vymeniť ho na nový toho istého typu. Neprevádzať v žiadnom zariadení zmeny ani prepojenia samostatne. Vo chvíli, kedy zariadenie nie je v prevádzke, musí byť odpojené od elektrickej sieti. Ak počas prevádzky dôjde k poruche alebo sa začne šíriť zápach spálenia, nahriatia sieťového kábla alebo iné neprirodzené javy, zariadenie musí byť odpojené od elektrického prúdu. Nedotýkať sa zariadenia mokrými rukami. V prípade otázok týkajúcich sa elektrickej inštalácie alebo uzemnenia sa Kupujúci môže obrátiť na profesionálneho elektrikára alebo na technický servis.

46. Pokyny o bezpečnej obsluhe elektrických zariadení, predovšetkým kozmetických kresiel. Bezprostredne po nákupe kozmetického kresla sa Kupujúci musí oboznámiť s inštrukciou bezpečného použitia. Skontrolovať, či predmet je vizuálne v ideálnom stave. Kreslo uchovávať na mieste vzdialenom od zdroja vody a extrémnych teplôt (teplo/zima). Nepreťažovať kreslo, používať kreslo spôsobmi, ktoré nie sú uvedené v návode. Počas sadania kreslo znížiť na maximálne nízku polohu, posadiť klienta na strednú časť kresla a opierku na lakte polohovať v pozícii výhodnej pre klienta. Vstávanie z kresla sa vykonáva v opačnom slede. Obrátiť pozornosť na to, aby si klient nesadal na opierku na nohy alebo operadlo a aby sa neopieral celou váhou na opierky na lakte. POŠKODENIA, KTORÉ VZNIKLI NÁSLEDKOM NADMERNÉHO PREŤAŽENIA KRESLA A NESPLNENIE HOREUVEDENÝCH POKYNOV NIE SÚ PODNETOM NA REKLAMÁCIU.

47. Všetky produkty v ponuke firmy KAZARO sp.j. sú vyrobené z kvalitných materiálov, ktoré si vyžadujú primeranú starostlivosť. Chrániť produkty pred vplyvom vlhka a slnečného žiarenia. Prvky čalúnené koženkou pravidelne čistiť pomocou odporúčaných čistiacich prostriedkov.

VII. Záruka a reklamácia

48. Kupujúci má právo uplatniť si záruku v rámci predpisov Občianskeho zákonníka, ustanovení tohto Predajného poriadku a osobitných zásad o zodpovednosti v prípade predaja profesionálnych zariadení na prevádzanie kozmetických zákrokov a iných technologicky pokročilých produktov, uvedených stranami do obsahu Predajných zmlúv.

49. Kupujúci má zaručené práva v rozsahu zodpovednosti Predávajúceho s nesúladom tovaru so Zmluvou podľa zákona zo dňa 27. júla 2002 osobitných zásadách konzumentského predaja a o zmene Občianskeho zákonníka (Dz.U. Nr 141, poz.1176) a doplnenia ak nie sú v nesúlade s platnými predpismi, vyplývajúcimi z obsahu tohto Predajného poriadku, s prihliadnutím na osobitné zásady o zodpovednosti v prípade predaja profesionálnych zariadení na prevádzanie kozmetických zákrokov a iných technologicky pokročilých produktov, uvedených stranami do obsahu Predajných zmlúv.

50.Všetky produkty zakúpené v KAZARO Wołoszyn sp. j. podliehajú záruke. Záručná doba trvá 12 mesiacov, pokaľ nebude dohodnuté inak. Podmienky záruky regulujú nižšie uvedené ustanovenia tohto Predajného poriadku zverejneného na webovej stránke www.kazaro.sk a platné právne predpisy.

51. Platným dokladom uplatnenia záruky je doklad o kúpe.

52. V prípade obdržania tovaru bez dokladu o kúpe/doklad o uplatnení záruky Kupujúci ohlási v termíne do 7 dní telefonicky alebo e-mailom tento fakt Predávajúcemu. Doklad bude obratom zaslaný na adresu uvedenú Kupujúcim.

53. Záruka sa vzťahuje: výlučne na vady produktu zapríčinené skrytými výrobnými vadami v rámci záručnej doby, na nesúlad tovaru so Zmluvou.

54. KAZARO Wołoszyn sp.j. nezodpovedá za poškodenia vzniknuté z iných príčin ako vady výrobku spočívajúce v jeho akosti a za následné poškodenia vyplývajúce z nesprávneho používania a za opotrebovanie spotrebného materiálu.

55. Kupujúci (ktorý nie je Spotrebiteľom) je povinný skontrolovať zakúpený tovar v termíne 7 dní od dátumu jeho faktického prevzatia, iný termín vyplýva z obsahu uzatvorenej Predajnej zmluvy.

56. V rámci záručnej doby je Kupujúci povinný poinformovať KAZARO Wołoszyn Wiśniewski sp.j. o zistení vady zakúpeného predmetu v termíne 7 dní od dátumu objavenia sa vady, v opačnom prípade dôjde k strate záruky.

57. Vo chvíli zistenia poškodenia tovaru počas transportu je Kupujúci povinný spísať reklamačný protokol za prítomnosti kuriéraa telefonicky alebo e-mailom poinformovať KAZARO sp.j. o tomto fakte. Nedodržanie tejto povinnosti bude mať za následok stratu možnosti vyriešenia problému v rámci záručnej doby.

58. Reklamačnú procedúru začína písomná informácia o zistení poruchy.

59. Kupujúci je povinný spolupracovať s KAZARO Wołoszyn sp.j. počas konzultácií týkajúcich sa rozsahu poruchy, okolností vzniku a prác pri jej odstraňovaní. Spolupráca je nevyhnutná rovnako počas prevádzania jednoduchých činností potrebných na klasifikáciu podstaty problému. Je nevyhnutné, aby Kupujúci uviedol názov a model zariadenia, sériové číslo, dátum predaja, číslo faktúry a svoje aktuálne kontaktné údaje.

60. Záručné opravy je oprávnený prevádzať výlučne autorizovaný servis KAZARO Wołoszyn sp.j. so sídlom v Tarnowskich Górach na ul. Nakielskiej 35.

61. Zásahy a úpravy produktu a prevádzanie konzervačných prác presahujúcich povinnosti Kupujúceho a tiež náprava bez účasti autorizovaného servisu Predávajúceho má za následok stratu záruky.

62. Všetkyvady produktu vyplývajúce z príčin spočívajúcich v predanom predmete budú odstránenébezplatnetermíne 30 dní od uznania Predávajúcim platnosti záruky. V prípade, že oprava si bude vyžadovať objednanie špecializovaných náhradných súčiastok môže byť tento termín predĺžený o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti bude Kupujúci bezodkladne poinformovaný.

63. V prípade reklamovania produktov s váhou do 45 kg vrátane kaderníckych kresiel je nevyhnutné zaslať ich do sídla Predávajúceho KAZARO Wołoszyn sp. j. v Tarnowskich Górach na ul. Nakielskiej 35. Reklamované produkty zaslať v originálnom balení alebo v náhradnom balení. Produkty zabezpečiť pred poškodením počas transportu. Predávajúci nezodpovedá za poškodenia v následku nesprávneho zabezpečenia počas transportu.

64. Produkty, ktorých váha presahuje 45 kg (obzvlášť umývacie boxy, kozmetické kreslá) sú opravované servisom KAZARO, sp.j. na mieste ich prevádzky.

65. Počas záručnej doby náklady na transport poškodeného tovaru do servisu znáša Kupujúci. Vrátenie tovaru po servise sa vykonáva v každom prípade po predchádzajúcom kontakte s Kupujúcim a po ustálení presného dátumu a hodiny. Všetky zásielky zaslané bez predchádzajúceho kontaktu s Predávajúcim a zásielky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

66. V čase opravy reklamovaného tovaru v sídle KAZARO Wołoszyn sp.j alebo v prípade nemožnosti odstránenia vady na mieste prevádzky Kupujúceho, Predávajúci neposkytuje náhradné zariadenie a nezodpovedá za sťaženú situáciu následkom chýbajúceho zariadenia, pokiaľ nie je stanovené inak v Predajnej zmluve.

67. V situácii, kedy nie je možné previesťopravu poškodeného tovaru, obdrží Kupujúci v rámci záručnej doby nový nepoškodený tovar.

68. V situácii, kedy nie je možná oprava ani výmena tovaru na nový, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy v termíne 7 dní od dátumu poinformovania ho o tomto fakte. V takej situácii bude Kupujúcemu vrátený ekvivalent nákladov na nákup tovaru od KAZARO, sp.j. Za týmto účelom je nutné vystavenie opravnej faktúry dokladu o predaji.Vystavená opravná faktúra DPH bude bezodkladne zaslaná na adresu uvedenú Kupujúcim. Kupujúci je povinný zaslať späť podpísanú opravnú faktúru DPH do sídla firmy KAZARO.sp.j. v Tarnowskich Górach na ul. Nakielskiej 35. Prislúchajúca čiastka Kupujúcemu mu bude vrátené bankovým prevodom na uvedený bankový účet v termíne 14 dní po obdržaní podpísaného dokladu opravnej faktúry.

69. Záruka nezahŕňa: vady tovaru vyplývajúce z príčin vonkajších (mechanické poškodenia, prasknutia, zaliatie, pretrhnutie, zlomenie); vonkajšie poškodenia čalúneného povrchu (znečistenie povrchu kaderníckymi farbami, ošúchanie povrchu), ktoré sa týkajú predovšetkým povrchu v svetlom farebnom prevedení; poškodenia v dôsledku nesprávneho ošetrovania a konzervovania (použitie nevhodných chemických prostriedkov ako napr. rozpúšťadlo, acetón a iných silne pôsobiacich prostriedkov); poškodenia v dôsledku prepätia v elektrickej sieti a nesprávneho napojenia; poškodenia v dôsledku pôsobenia vyššej moci (požiar, povodeň a inné živelné pohromy); poškodenia v dôsledkuprevádzania neautorizovaných opráv a použitia neoriginálnych náhradných dielov; tovaru, ktorý má poškodenú alebo narušenú záručnú plombu; poškodenie zariadení v dôsledku nesprávneho použitia, zvlášť neoprávnenými alebo zle preškolenými osobami.

70. KAZARO Wołoszyn sp.j. prehlasuje, že záručné právo sa vzťahuje výlučne na bezprostredného odberateľa tovaru. Z toho dôvodu následný odpredaj neznamená prenesenie záručných práv na ďalšieho odberateľa. Výnimkou je veľkoobchodný predaj produktov subjektmi, ktoré podpísali s KAZARO Wołoszyn  sp.j. distribútorskú zmluvu.

71. Kupujúci rozhodnutím i nákupe tovaru od KAZARO Wołoszyn sp.j. berie na vedomie uvedené predpisy a vyjadruje s nimi súhlas.

72. KAZARO Wołoszyn sp.j. si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie servisných služieb tovaru zakúpeného u iného predajcu.

73. KAZARO Wołoszyn sp.j prehlasuje, že poskytuje pozáručný servis tovaru za určitých okolností. Zariadenia dopravené do pozáručného servisu budú opravené výlučne po získaní písomného súhlasu majiteľa a po vyjadrením súhlasu so všetkými nákladmi na opravu.

74. V prípade, že KAZARO Wołoszyn sp.j. dodá držiteľovi záruky namiesto produktu vadného produkt bez poškodenia alebo prevádza dôležité opravy produktu, ktorý podlieha záručnej dobe, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového alebo opraveného produktu. Ak dochádza k výmene časti produktu uvedená zásada sa rovnako týka vymenenej časti. V iných prípadoch sa záručná doba predlžuje o čas, počas ktorého, v dôsledku vady produktu v záručnej dobe, držiteľ záruky nemohol produkt využívať.

75. Záručná doba na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva Spotrebiteľa, ktoré vyplývajú z nesúladu so zmluvou.

VIII. Záverečné ustanovenia

76. Kupujúci po rozhodnutí o uzatvorení Predajnej zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s Predajným poriadkom platným v KAZARO WOŁOSZYN SPÓŁKA JAWNA v Tarnowskich Górach.

77. V záležitostiach neregulovaných týmto Predajným poriadkom platia predpisy Občianskeho zákonníka a predpisy zo dňa 30.mája 2014 o ochrane niektorých práv konzumentov a o zodpovednosti za škody spôsobené nebezpečnými výrobkami (Dz.U.2020.287 t.j. z dňa 2020.02.21.), zákona o osobitných zásadách konzumentského predaja  a iných osobitných predpisov.

78. Predávajúci si vyhradzuje právo zavádzania zmien v Predajnom poriadku. Zmeny platia vo chvíli uverejnenia na webovej stránke Predávajúceho www.kazaro.sk. Objednávky zadané pred nadobudnutím účinnosti zmien budú realizované podľa zásad platných vo chvíli ich zadávania.

79. Uvedený Predajný poriadok platí od jeho uverejnenia na webovej stránke www.kazaro.sk.